Uncategorized

Հաշվետվություն

Անգլերեն

Պատմություն

Գրականություն

Հայոց լեզու

Էկոլոգիա

Մաթեմատիկայի առաջադրանքները կատարում ենք Classroom-ով:

Երեք հերթափոխ ժայռ ռազմամարզական ճամբարում

Մասնակցել եմ Վրաստանի Մանավիի միջազգային ճամբարին

Այց Իջևան փառատոնի շրջանակներում

 

 

 

Անգլերեն · Uncategorized

Definitions

1.

 1. leisure – free or unoccupied time
 2. entertainment – something that serves for amusment
 3. opportunity – a favourable position or chance
 4. occupation – a job or profession

2.

 1. calm – not excited, nervous or troubled
 2. intelligent – able to think, understand, and learn new things quickly and well
 3. brave – willing to do thing which are difficult or dangerous
 4. independent – free from outside control

3.

 1. miniature – a model or copy of something on a very small scale
 2. signature – the name of a person or a sign representing his name, marked by himself
 3. adventure – an exciting or dangerous experience
 4. gesture – a movment of part of the body to express an idea or meaning.

4.

 1. tornado – a violent storm with very strong winds
 2. flood – an overflow of a large amount of water beyond its normal limits
 3. snowstorm – a heavy fall of snow, especially with a high wind
 4. breeze – a gentle wind

5.

 1. request
 2. refusal
 3. advice
 4. response
Քաղաքագիտություն · Uncategorized

Դաս 1

1; Պետության ձևերը նկարագրել թե այս պայօն ինչ պետական միաբորներ կան։
ՄիացյալԹագավորություններ,
Հանրապետություններ,դաշնություններ,Նահանգներ

2.իշխանությում հասկացությունը։
Իշխանությունը բաղկացած է միխումբ մարդկանցից/մարդուց ով/ովքեր կառավարում է երկիրը և կայացնում է որոշումները կախված երկրի անվտանգության հետ։
3. Քաղաքական իշխանություն
4.Իշխանության լեգիտիմիության հարցը։
Լեգիտիմիությունը դա ժողավրդի կողմից ընտրված արդար իշխանութթյունն է։