Uncategorized

Սպիտակուցներ

Սպիտակուցները բարձրամոլեկուլային օրգանական միացություններ են, որոնք կազմված են պեպտիդային կապով իրար միացածալֆա-ամինաթթուներից: Կենդանի օրգանիզմներում սպիտակուցների ամինաթթվային հաջորդականությունը որոշվում է գենետիկական կոդով, սինթեզելիս հիմնականում օգտագործվում է ամինաթթուների 20 տեսակ։ Ամինաթթուների տարբեր հաջորդականություններն առաջացնում են տարբեր հատկություններով օժտված սպիտակուցներ։ Ամինաթթվի մնացորդները սպիտակուցի կազմում կարող են ենթարկվել նաևհետատրանսլյացիոն ձևափոխությունների, ինչպես բջջումֆունկցիայի իրականացման ժամանակ, այնպես էլ մինչև ֆունկցիայի իրականացումը։ Հաճախ կենդանի օրգանիզմներում սպիտակուցի երկու տարբեր մոլեկուլներ միանում են միմյանց՝ առաջացնելով բարդ սպիտակուցային կոմպլեքսներ, ինչպիսին, օրինակ, ֆոտոսինթեզի սպիտակուցային կոմպլեքսն է։

Անգլերեն · Uncategorized

My favorite TV series

I have already seen thousands of movies and tv series and now I can recommend you what to watch in the evening with cup of tea or coffee. Let’s start with TV series called “how to get away with murder”is one of my favorite, It is about a group of students Wes,Lourel , Michaela, Connor and Asher. They all studied at Middelton Law school and their professor name was Annalise Keating. She was teaching them with her own created program called “how to get away with murder” It is very interesting and you will never guess what going to be next until you watch it. As you already know it is detective and drama. 

Անգլերեն · Uncategorized

Sign language 

Now days people mostly use phones and social medias for communication. But what about other ways of communication. But what about other ways of communication e.g. sign language, thousands of people use that language mostly deaf people. Now I want to tell you about that. Sign language has played an important part throughout history it has removed the barrier between those who can hear and those who are deaf. 

 this is an alphabet 

Անգլերեն · Uncategorized

Sign language

A sign language is a way of communicating by using the hands and other parts of the body. Sign languages are an important way for deaf people to communicate. Deaf people often use them instead of spoken languages.Spoken languages use sounds from the mouth and are understood with the ears. Sign languages use hands and are understood with the eyes.[1] Deaf people can use sign languages more easily than spoken languages. because they can not hear what they are talking.
this is an alphabet