Gifts 

As everyone i like to get a gift specially from close friends who know me well. But I like giving gifts more because I enjoy the time that i spend looking for a unique gift.One of my favorite feelings is when you make your family members your friends happy by giving them a gift. Many of us think that a gift need to be expansive or else they wouldn’t like it. As i think gift doesn’t need to be expansive it just need to be by hart.

Advertisements

Problems that teenagers have 

I dont think that teenagers have many problems but there is one thing that annoys me about being teenager. when i have some problems in daily life my mom and other people always say that when i grow up i will forget about them. It really annoys when they say you will grow up and forget about them, but as I think our parents and great parents need to help as to go thruw thing but not over them. There are things that we need to let them go and forget about them but also there are things, problems that we need to fight with them or else they will stay in our lives and continue annoying us. 

Better city for teenagers

I’m a teenager and to be honest i dont think Yerevan is the best city for teenagers, i know in Armenia it is better that in many other countries but any way we can make life here better so here is what i think we could do. so first of all we need to start accepting people the way they are. 2 years ago my cousin Stephanie was entering a university and that time she had blue hair. She was saying that everyone was looking at her as if they saw something weird and strange. Many of us want to find their style that they can feel themselves comfortable in it. And many parents can think that coloring hair is not a big thing but Im sure that even a small thing is really important for teenagers just because we want to stand out and our parents need to understand that

Դեկտեմբերի 11-16

Գործնական քերականություն

Մայրենի 7 -8-րդ դասարան,  էջ 82,  217, 218, 219

217

Գայլը տեսավ, որ ատառային աղավնին շյուղեր հավաքեց և նրան ասաց.

-Տեսնում եմ ,որ ամբողջ օրը թռչկոտում ես ճյուղից ճյուղ, շյուղեր ես հավաքում  այց մինչև այսօր ոչ կարգին տուն ունես ոչ էլ տաք օջախ:
Աղավնին պատասխանեց .

-Այն օրից ,ինչ հարևանք ենք ,ես էլ տեսա որ դու ոչխարներ հախշտակեցիր ու բերեցիր որջդ, բայց ոչ կարգին հագուստ ունեցար ոչ էլ մոտ ընկեր:

Առակ ցույց տվեց որ չար ու գիշատիչ մարդիկ էլ ջիչ չեն աշխատում ,բայց երջանկություն չեն հասնում:

Սպիտակ սուտ (վերլուծություն)

Դեկտեմբերի 4-9

Ընթերցանության դաս-քննարկում

Հարուկի Մուրակամի «Սպիտակ սուտը»

Սպիտակ սուտը պատմվածքի հեղինակը պատմում է, որ կա սև և սպիտակ սուտ։ Տարբերությունը նրանում է, որ սպիտակ սուտը դա բարի մտադրություններով սուտն է։ Ստելը դա վատ բան է, բայց եթե մարդը լավ մտադրություններ ունի, որ կարող է այդ ստով մեկին օգնել, իմ կարծիքով դա վատ չէ։ Ամենինչում էլ կա վատ և լավ կողմ ինչպես և ստում։