Հայոց լեզու · Uncategorized

Առաջադրանքներ

Ո՞ր շարքի բոլոր բառերնենխոսքի մասեր․

ա. ածական, մակբայ, ենթակա, բայ
բ. որոշիչ, դերանուն, գոյական, վերաբերական
գ. մակդիր, ածանց, թվական, հոլովում
դ. դերանուն, կապ, ձայնարկություն, շաղկապ

2. Ո՞ր շարքում չկա որևէխոսքիմաս․
ա. բայ, կապ, վերաբերական
բ. խնդիր, ստորոգյալ, առում
գ. մակբայ, ձայնարկություն, շաղկապ
դ. գոյական, թվական, դերանուն

 1. Ո՞րն է խոսքի մաս․
  ա. հոլով
  բ. դերբայ
  գ. ածական
  դ. խոնարհում4. Ո՞րը խոսքի մաս չէ․
  ա. կոչական
  բ. շաղկապ
  գ. ձայնարկություն
  դ. ածական

  ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ

 2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերնենգոյականներ․
  ա. վերելակ, հնչուն, փչակ
  բ. շեշտակի, հանք, հնչուն
  գ. արցունք, հայուհի, վայրէջք,
  դ. ուղղակի, փափկասուն, փախուստ
 3. Ո՞ր շարքում ենմիայնգոյականներ․

ա. սեր, սիրելի, տիկին
բ. օր, անձրև, գինի
գ. ատաղձ, գուղձ, ցնծագին
դ. ջուր, ծորակ, ջրառա

 1. Ո՞ր շարքում չկա գոյական․

ա. հին, հագուստ, դարպաս
բ. վնասվածք, հարգելի, տնական
գ. սեղան, ծովային, ծարավել
դ. գեղեցիկ, գրքային, ամպամած

8. Ո՞ր շարքում չկա գոյական․

ա. հայելի, նազելի, գովելի
բ. վնասվածք, հնչեղ, վայրենի
գ. բազկերակ, կանացի, հյուսն
դ. մայրենի, դյուցազնական, կանաչ

 1. Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. գեղջուկ
բ. դպրոցական
գ. հյութալի
դ. սեր

 1. Ո՞ր բառն է գոյական․

ա. կտրիչ
բ. քննիչ
գ. հուզիչ
դ. դյութիչ

 1. Ո՞ր շարքի բոլորգոյականներըկարող ենգործածվել նաևորպեսհատուկ գոյական․
 2. կաշի, տոպրակ, վահան
  2. կթղա, գուղձ, մարզպետ
  3. ռազմիկ, աստղիկ, վրեժ
  4. վարուժան, երեխա, մանուկ12. Ո՞ր շարքիբոլորգոյականներըկարող ենգործածվել նաևորպես հատուկգոյական․

1․ծաղիկ, փայլակ, շանթ
2. տղա, պատանի, համեստ
3. շուշան, ցորեն, կահույք
4. հայրենիք, տապան, ծիծեռնակ

13. Ո՞ր շարքի բոլորգոյականներըկարող ենգործածվել նաև որպեսհատուկգոյական․

1․ վասակ, առյուծ, մհեր
2. տիկին, տիրուհի, ազատուհի
3. համբարձում, համեստ, հեղինե
4. հուսիկ, վարազ, որսորդ

 1. Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. մերսող
բ. գրող
գ. դող
դ. հոսող

 1. Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա. հուզիչ
բ. սուլիչ
գ. վարիչ
դ. գրիչ

 1. Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա․կոշկեղեն
բ․ հողեղեն
գ․խմորեղեն
դ․զարդեղեն

 1. Ո՞ր բառը գոյական չէ․

ա․աստղ
բ․ավագ
գ․աղավնյակ
դ․պատվիրակ

ԳՈՅԱԿԱՆԻ ԹԻՎԸ

 1. Ո՞ր շարքի բոլորբառերիհոգնակին էկազմվում երվերջավորությամբ1․հանքափոր, ուղեգիր, քարակույտ, պարերգ
  2․հանքափոր, հեռագիր,նստացույց, ամպակույտ,
  3․աղբակույտ, մանկագիր, հեռուստացույց, լրահոս
  4․մեծատուն, ձեռագիր, դրոշմանիշ, խմբերգ

19․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի հոգնակին է կազմվում -եր վերջավորությամբ․

1․հանածո, լրաբեր, ծառուղի, նորահարս
2․ծառատունկ, ափսե, գրիչ, արկղ
3․վագր, տերտեր, բարձունք, աղեցույց
4․գամփռ, գիրք, լրագիր, խմբերգ

20․Ո՞ր պնդումն է սխալ․

1․Գոյականն ունի եզակի և հոգնակի թիվ։
2․Գոյականի հոգնակի թիվը կազմվում է եր, ներ վերջավորությամբ:
3․Բազմավանկ գոյականների հոգնակին կազմվում է միայն ներ-ով:
4․Գինի բառը սովորական իմաստով հոգնակի թիվ չունի:

21․Ո՞ր շարքի բոլորբառերիհոգնակին է կազմվումներ—ով․

1․համաձուլվածք, սարահարթ, ազդ, ուղեցույց
2․վիպասք, հազարապետ, բարձունք, շուրջկալ
3․գործատու, վիպագիր, մեծատուն, վարձակալ
4․տերտեր, թթվություն, վագր, հարկատու

22․ Ո՞ր շարքի բոլորբառերիհոգնակին է կազմվումներ—ով․

1․ձեռագիր, հորեղբայր, մորաքույր, հացթուխ
2․կոշկակար, սպա, ծովեզր, զգեստ
3․սերունդ, ճամփա, հարս, նկար
4․նեգր, տնկի, ծունկ, եզ

 1. Ո՞ր բառի հոգնակինչիկազմվում —ներ—ով
 2. 1.սպի
  2. ազդր
  3. շտաբ
  4. ծրար
 3. Ո՞ր բառի հոգնակինչիկազմվում ներ—ով․
 4. 1.հոգս
  2. նկար
  3. վրան
  4. մեծատուն25
   Փակագծերումտրվածբառերից ընտրելճիշտը․

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s