Posted in Նախագիծ, Դիջիթեք, Զվարճալի նյութեր, Uncategorized

Դիջիթեքը ընտանիքում

Օգտվել եմ Stupeflix ծրագրից

Մասնակցել են Դավիթ Բլեյանը, Արևիկ Տատինցյանը և Սոնա Հովհաննիսյանը:

https://studio.stupeflix.com/v/onT54yqJzeQ7/

Advertisements